yêu cầu pháp lý để xây dựng và sở hữu một mỏ đá ở nam phi