vấn đề màn hình máy tính không cố định hình ảnh rung