kế hoạch khai thác trong trường hợp có mỏ magnetit