giải pháp cho các nguy cơ môi trường của sản xuất mỏ