những người tìm thấy vàng và than ở công việc khai thác