các tế bào nổi thiết kế tiêu chuẩn của một màn hình rung