công việc điều hành ccr trong ngành xi măng tháng 7