mối nguy hiểm sức khỏe nghề nghiệp liên quan đến khai thác