các loại thiết bị cho các mỏ than lộ thiên và hầm lò và cách sử dụng chúng